Home > News > ข่าวด่วนการศึกษา > สพฐ. เผย แผนรับนักเรียนปี 57

สพฐ. เผย แผนรับนักเรียนปี 57

                ศธ. วันที่ 2ส.ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2557 ว่า นโยบายและแนวปฏิบัติฯ ในปีการศึกษา 2557 ยังคงยึดแนวปฏิบัติของปีที่ผ่านมา แต่จะนำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่างๆ จากการระดมความคิดเห็นเรื่องการรับนักเรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาทบทวน และปรับปรุงให้ดีขึ้น

                โดยผลจากการรับฟังความคิดเห็นพบว่า การรับนักเรียนในภาพรวมของปีการศึกษา 2556 เป็นที่น่าพอใจ ไม่มีปัญหาอะไรรุนแรงมากนัก และเห็นว่าแนวทางต่างๆ ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2556 สามารถนำมาใช้ต่อเนื่องในปีต่อไปได้ นอกจากนี้ยังรู้สึกพอใจกรณีที่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนเพียงรอบเดียวเท่านั้น ซึ่งช่วยทำให้การรับนักเรียนเป็นแบบตรงไปตรงมา เพราะเมื่อประกาศผลสอบแล้วก็ไม่สามารถรับใครเข้ามาเพิ่มเติมได้อีก

               เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ของปีการศึกษา 2557 จะมีบางเรื่องที่ต้องทบทวน เช่น การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่ให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นปีแรก และใช้คะแนนในสัดส่วนเพียงร้อยละ10 แต่เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 จะให้เพิ่มสัดส่วนของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น จากเดิมร้อยละ10 เป็น ร้อยละ 20

               ส่วนคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ใช้พิจารณาในการเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และม.4 ในสัดส่วนร้อยละ20 นั้น ตนมองว่ายังเป็นสัดส่วนที่น่าพอใจ ที่ทำให้เด็กกระตือรือร้นมากขึ้น จึงควรจะใช้ในสัดส่วนเท่าเดิมไปก่อน

               อย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ในปีการศึกษา 2557 จะยกเลิกกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เนื่องจากเป็นกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนั้น สสวท. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะเป็นผู้กำหนดแนวทางการรับนักเรียนให้โรงเรียนกลุ่มนี้เอง
                "การเลื่อนเปิดภาคเรียนให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น สพฐ.ได้กำหนดวันเปิดภาคเรียนใหม่เป็นวันที่ 10 มิ.ย.57 แล้ว แต่คงต้องรอให้สำนักงานปลัด ศธ. จัดทำเป็นประกาศกระทรวงก่อน แต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อปฏิทินการรับนักเรียนของปีการศึกษา 2557โ

               ดยการประกาศปฏิทินการรับนักเรียนจะยังคงเป็นช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. เหมือนเดิม และการดำเนินการรับนักเรียนยังคงอยู่ในช่วงเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหากประกาศเลื่อนเปิดเทอมพร้อมกันอย่างเป็นทางการ โรงเรียนก็จะได้รับเด็กเสร็จสิ้นเร็วขึ้น และมีเวลาเหลือก่อนเปิดภาคเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งการพัฒนาครู การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนเปิดเรียนด้วย" นายชินภัทร กล่าว

               สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติฯ รวมทั้งฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จะเสนอขอความเห็นชอบจาก กพฐ. ในเร็วๆ นี้ จากนั้นจะเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป