Home > News > ข่าวด่วนการศึกษา > สอศ.นำหลักสูตรปรับปรุงใหม่ใช้ปี 56 หวังเพิ่มคุณภาพก่อนสู่ตลาดแรงงาน

สอศ.นำหลักสูตรปรับปรุงใหม่ใช้ปี 56 หวังเพิ่มคุณภาพก่อนสู่ตลาดแรงงาน

สอศ.@ วันที่ 5 มี.ค.ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2556สิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ. มุ่งเน้นเป็นพิเศษก็คือ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น

โดยจะมีการยกระดับวิทยาลัยขนาดเล็ก ทั้งเรื่องปริมาณและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษาออกไป ที่สำคัญจะลดจำนวนตัวเลขการออกกลางคันให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องมีการกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาในแต่ละระดับชั้นให้เข้าเรียนตลอดปีการศึกษา ไม่ตกหล่นหายไประหว่าง ภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง "ปีการศึกษา 2556 สอศ. จะมีการนำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ปรับปรุงใหม่มาใช้พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งหลักสูตร ปวช. ใหม่นี้ จะมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งอาชีวศึกษามีความจำเป็นต้องปรับตัวใหม่ตามความเปลี่ยนแปลง

หากไม่ปรับและยังเดินกันแบบเก่าๆก็คงไม่เกิดผลดีกับตัวเราเอง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายชัดเจนที่ต้องการเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพมากขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลที่ต้องใช้กำลังคนในการขับเคลื่อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สอศ. จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมผลิตกำลังคนเพื่อรองรับ"