Home > News > ข่าวด่วนการศึกษา > มติ ครม. เงินเดือนครู 15000

มติ ครม. เงินเดือนครู 15000

ศธ. @ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่าที่ประชุมได้อนุมัติการปรับปรุงเงินเดือนชดเชยแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนของภาครัฐ 15,000 บาทในระดับปริญญาตรีตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีข้าราชการครูที่ได้รับการปรับครั้งนี้  94,675 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มที่เงินเดือนเกิน 15,000 บาทมาไม่มากหรือเงินเดือนไม่ถึงและได้ทำงานมานานแล้ว ประมาณ 70,000 กว่าคน และกลุ่มครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่ในปีนี้แต่ยังไม่ได้รับกาปรับเงิน เดือน ประมาณ 20,000 คน โดยจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมาและจะใช้งบประมาณทั้งหมดจำนวน 1,754 ล้านบาท ทั้งนี้การปรับเงินเดือนดังกล่าวจะเป็นผลดีกับเพื่อนข้าราชการครูฯเป็นอย่าง มาก

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) กล่าวว่าการปรับปรุงเงินเดือนชดเชยนี้แบ่งเป็น กรณีของกลุ่มที่บรรจุใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่ 1  มกราคมที่ผ่านมา จะมีการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.รับรองใหม่ ดังนี้ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือนใหม่ 19,100 บาท อัตราเดิม 13,730 บาท ,ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี  อัตราใหม่ 16,570 บาท อัตราเดิม 11,200 บาท , ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า อัตราใหม่ 15,430 บาท อัตราเดิม 10,190 บาท , ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราใหม่ 15,430 บาท อัตราเดิม 10,190 บาท, ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราใหม่ 12,530 บาท อัตราเดิม 9,140 บาท, ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราใหม่ 12,530 บาท อัตราเดิม 9,140 บาท และ ปริญญาตรี 4 ปี อัตราใหม่ 11,920 บาท อัตราเดิม 8,340 บาท ซึ่งอัตราเงินเดือนใหม่ที่ปรับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อว่าสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 70,000 กว่าคนในส่วนของผู้ที่เงินเดือนเกือบจะถึง15,000 บาทหรือเงินเดือนเกินไปไม่มากนั้นจะปรับชดเชยเงินเดือนใหม่ให้ใหม่ตามเงิน เดือนที่ได้รับอยู่ เช่น กรณีคนที่จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี เงินเดือนปัจจุบัน 14,660 บาทจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนใหม่ 1 ขั้นครึ่ง เป็นเงิน 1,140 บาท และคิดเป็นเงินเดือนใหม่ 15,800 บาท  ส่วนกรณีเงินเดือน 11,920 บาท จะได้ปรับ 3 ขั้น เป็นเงิน 1,850 บาท รวมเงินเดือนใหม่ เป็นเงิน 13,770 บาทและจะได้รับเงินเดือนเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอีก 2,230 บาท เป็นต้น

 

    "กรณี ของข้าราชการครูที่เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวทุกคนเพื่อให้มีรายครบ 15,000 บาทตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนอัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรีที่จะให้ได้รับ 15,000 บาทนั้นจะปรับให้เต็มขั้นในปี 2557 ตามนโยบายของรัฐบาล " เลขาธิการก.ค.ศ.กล่าว