Home > News > ข่าวด่วนการศึกษา > สมัครม.4 รร.มหิดล-จุฬาภรณ์1-31ส.ค. ม.1จุฬาภรณ์ 1-15 ก.ย.

สมัครม.4 รร.มหิดล-จุฬาภรณ์1-31ส.ค. ม.1จุฬาภรณ์ 1-15 ก.ย.

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ศธ. @ วันที่ 25ก.ค.54 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ร่วมกับนายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผอ.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แถลงข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12แห่ง และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 7แห่ง ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2555

       โดยในการรับนักเรียน ม.4 นั้นนางยุวดี กล่าวว่า คุณสมบัติผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้น ม.1และ ม.2ไม่ต่ำกว่า 3.00คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.1และ ม.2ไม่ต่ำกว่า 3.00 

       โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31ส.ค.54ทางเว็บไซต์ www.mwit.ac.th, เว็บไซต์รร.จุฬาภรณ์ฯ 12แห่ง และเว็บไซต์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ วมว. 7แห่ง

     ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัคร รร.มหิดลฯ และรร.จุฬาภรณ์ฯ เพียงแห่งเดียว หรือเลือกสมัครทั้ง 2แห่งก็ได้ แต่หากจะสมัครเข้าโครงการ วมว. จะไม่สามารถเลือกสมัคร รร.มหิดลฯ และรร.จุฬาภรณฯได้ ต้องเลือกเข้าโครงการ วมว.เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

       ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกจะจัด 2รอบ โดย

  • รอบแรก จัดขึ้นวันที่ 12 พ.ย.54สอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 1,750  คน ในวันที่ 13ธ.ค.54แบ่งเป็น รร.มหิดลฯ 500คน รร.จุฬาภรณฯ 550คน และโครงการ วมว. 700คน
  • รอบสอง โดย รร.จุฬาภรณ์ฯ 12แห่ง สอบวันที่ 24-25ธ.ค.54ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกแห่งละ 96-144คน ในวันที่ 4ก.พ.55, รร.มหิดล สอบวันที่ 7-8ม.ค.55ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 240คน ในวันที่ 14ก.พ.55และโครงการ วมว. สอบวันที่ 7-8ม.ค.55ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 210คน ในวันที่ 10ก.พ.54    

        ซึ่งผลการสอบสามารถดูการประกาศผลได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนแต่ละแห่ง

  ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย      ด้านนายชินภัทร กล่าวว่า การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1ปีการศึกษา 2555ของ รร.จุฬาภรณ์ฯ ทั้ง 12แห่ง ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ป.4และ ป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4และ ป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50

      โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 1-15ก.ย.54 ที่ รร.จุฬาภรณ์ฯ ที่นักเรียนประสงค์จะเข้าเรียน ทั้งนี้จะจัดสอบรอบแรกในวันที่  19พ.ย.54ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบรอบแรก จำนวน 300คน ในวันที่  29ธ.ค.54จากนั้นสอบรอบสองในวันที่ 21-22ม.ค.55ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกแห่งละ 96คนในวันที่ 4ก.พ.55ทางเว็บไซต์ของรร.จุฬาภรณฯ แต่ละแห่ง

        “ขอกำชับนักเรียนที่จะสมัครสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ของรร.จุฬาภรณฯ จะต้องดูให้ดีว่าโรงเรียนที่ตนเองเรียนอยู่นั้นอยู่ในพื้นที่บริการของรร.จุฬาภรณฯ แห่งใด เพราะนักเรียนจะมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนเฉพาะรร.จุฬาภรณฯแห่งนั้นเท่านั้น ถ้าสมัครผิดจะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น” นายชินภัทร กล่าว

       และว่า อย่างไรก็ตามในปีนี้การรับนักเรียนชั้น ม.1 จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ รับนักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาทุกสังกัด และรับนักเรียนที่อยู่ใน รร.ดีประจำตำบล รร.ศึกษาสงเคราะห์ รร.ราชประชานุเคราะห์ รร.ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน รร.พระปริยัติธรรม รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม รร.ในฝัน รร.ดีใกล้บ้าน และรร.ดีประจำอำเภอ เพราะกลุ่มหลังนี้จะถือว่าเสียเปรียบในเชิงสถานที่เรียนช่วงประถมศึกษา จึงเปิดโอกาสให้กับเด็กในกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ได้มีโอกาสแข่งขันกันเฉพาะในกลุ่มของตัวเอง