Home > News > ข่าวด่วนการศึกษา > สพป. ปน.เขต 2เจ้าภาพงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7

สพป. ปน.เขต 2เจ้าภาพงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7

สพฐ. @ เมื่อวันที่  5 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าทาง สพฐ. ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ปัตตานีเขต 2จัดการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7 ขึ้นภายใต้ชื่อ “การลูกเสือสานสู่ฝัน สัมพันธ์ไร้พรมแดน”

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในชาติบ้านเมือง และสร้างเยาวชนให้เกิดความรัก สามัคคี ความเสียสละและความจงรักภักดี

งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554  กำหนดขึ้นระหว่างวันที่  11-16 ก.ค. ณ  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติอำเภอห้วยยอด จ.ตรัง  การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ลูกเสือภูมิภาคอื่น และลูกเสือต่างประเทศในภูมิภาคเดียวกันได้มีโอกาสเรียนรู้ในด้านภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลูกฝังเยาวชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ โดยผู้เข้าร่วมงานชุมนุมประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และลูกเสือจากจังหวัดชายแดนของภาคต่างๆของประเทศ จำนวน 1,240 คน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย จำนวน 382 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือไทย 520 คน รวมทั้งหมด 2,142 คน

กิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายที่มุ่งเน้นประโยชน์และตอบโจทย์ในวัตถุประงค์ของการจัดงาน ได้แก่ กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมตามรอบพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมมิตรภาพ กิจกรรมลูกเสือ กกต.

และที่สำคัญ คือ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และ การเฉลิมฉลอง 100 ปี การลูกเสือไทย

การดำเนินงานจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 7 นี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจำนวนมาก ทั้งนี้ พิธีเปิดการชุมนุมดังกล่าว จะมีขึ้น ในวันที่ 12 ก.ค. เวลา 14.30 น. ที่ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง